VINACONEX SÀI GÒN - Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty Cp Vinaconex Sài Gòn
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Chi tiết tin

Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty Cp Vinaconex Sài Gòn

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

X. BAN KIỂM SOÁT 28 Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 30

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

XVII. CON DẤU 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 35

XXI. NGÀY HIỆU LỰCCác tin khác